ข้อมูลหน่วยงาน

  ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เดิมเป็นตำบลบ้านใหม่ไชย
มงคล ต่อมาปีพุทธศักราช 2527 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้แยกพื้นที่ดังกล่าว
ออกเป็น 2 ตำบล และตั้งชื่อตำบลขึ้นใหม่ว่า ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พื้นที่ในส่วนที่แยก
ออกไปยังคงใช้ชื่อตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลเช่นเดิมจนถึงปัจจุบัน มีสถานีอนามัยตำบลเขาแก้ว
ศรีสมบูรณ์ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านสามหลัง

ในปี 2540 สถานีอนามัยตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับงบประมาณ สนับสนุนจาก
กระทรวงสาธารณสุข ให้มีการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยขนาดใหญ่บริเวณที่ดินที่ได้รับบริจาค
จาก พระครูบรรพตรัตนชัย เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ดินของทางวัด มีเนื้อที่
5 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านไทยชนะศึก ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยเปิด
ให้บริการเป็นสถานีอนามัยตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ใ นวันที่ 17
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ส่วนอาคารสถานีอนามัยเดิมได้ถูกจัดตั้งเป็นสถานีอนามัยบ้านสามหลัง

ต่อมาในปี 2552 สถานีอนามัยตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับการยกระดับให้เป็น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการแก่ประชาชน
ให้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบล
เขาแก้วศรีสมบูรณ์ จากการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองหมู่บ้านใหม่ โดยมีหมู่บ้านที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ จำนวน 7 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านใหม่

หมู่ที่ 2 บ้านเขาแก้ว

หมู่ที่3 บ้านไทยชนะศึก

หมู่ที่ 4 บ้านศิริธรรมภรณ์

หมู่ที่ 8 บ้านใหม่ไทยเจริญ

หมู่ที่ 9 บ้านใหม่เขาแก้ว

หมู่ที่ 11 บ้านใหม่ไทยชนะศึก

ปี 2562 มีข้อมูลหลังคาเรือน 1,314 หลังคาเรือน ประชากร 5,411 คน

 

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทย โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของชุมชน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาวิชาการ
5. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มารับบริการ

Share Button