บุคลากร

รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ มีเจ้าหน้าที่ประจำในสายวิชาชีพ จำนวน 6 คน สายสนับสนุน จำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 9 คนประกอบด้วย

นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

นางฤดีภรณ์ ลิ้มฤกษ์ลำรึก
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายสามารถ กล้าแข็ง
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

นางสาวดรุณี แขกเมือง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวบุญพิทักษ์ เรือนมูล
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวกนกพร  พัดผล
พยาบาลวิชาชีพ

นางสาวปาณรวี ติ๊บปะระวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ

นางศรีนวล ปาละวงศ์
พนักงานบริการ

นางสาวรุ่งนภา  สุริยะมณี
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย
Share Button