15-17 มีนาคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

               เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายสามารถ  กล้าแข็ง แพทย์แผนไทย  พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา  สุริยา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านแสงสว่าง เป็นตัวแทนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดโดยสำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโอกาสของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นการพัฒนา รพ.สต.ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนากำลังคน การบริหารจัดการการเงินการคลัง การพัฒนาระบบข้อมูล การสร้างคุณค่าขององค์กร การพัฒนางานควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มารับฟังความคิดเห็นทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา รพ.สต.ต่อไป

Share Button