20 เมษายน 2559 ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานทีมหมอครอบครัว ปี 2559

           รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ทีมหมครอบครัว จังหวัดสุโขทัย ปี 2559 และนำเสนอผลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านเรื่องเล่า T.B.ที่เขาแก้วฯ โดยคุณอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และคุณดรุณี  แขกเมือง เจ้าพนักงานสาธารรสุขชุมชน เป็นกิจกรรมทีมหมอครอบครัว ที่ดำเนินการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคโดยอสม.ด้วยระบบออนไลน์ ที่ประสบความเร็จในการกำกับการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคเป็นอย่างดี

Share Button