การประชุม/อบรม ของบุคลากร

ประมวลภาพกิจกรรมการประชุม การฝึกอบรม และการเข้าร่วมงานวิชาการต่างๆของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  สามารถเข้ารับชมได้ทางช่องทางนี้ คลิก เปิดดูกันได้เลยครับ

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์และเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพระดับภาคเหนือ จากผลการดำเนินงานและการนำเสนอผลงานการจัดการด้านสุขภาพของประชาชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ที่โดดเด่น ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ การจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการจัดการขยะในชุมชน  ซึ่งมีระบบจัดการสุขภาพด้วยวิถีคนเขาแก้วฯ และการทำงานเป็นทีม ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 11-13 รกฎาคม 2561   นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคเหนือ โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และได้เข้าประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง ผลของโปแกรมการบริหารข้อเข่าร่วมกับการพอกสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้น ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย และได้รับฟังการบรรยายสู่ทศวรรตแห่งการพัฒนา การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต อันจะนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต่อไปดูภาพกิจกรรม
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2561   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์และเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 2 และร่วมเสวนาผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ การจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการจัดการขยะในชุมชน  ซึ่งมีระบบจัดการสุขภาพด้วยวิถีคนเขาแก้วฯ และการทำงานเป็นทีม ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มิถุนายน 2561   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์และเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพระดับจังหวัดสุโขทัย จากผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ การจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการจัดการขยะในชุมชน  ซึ่งมีระบบจัดการสุขภาพด้วยวิถีคนเขาแก้วฯ และการทำงานเป็นทีม ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พฤษภาคม  2561   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายสามารถ  กล้าแข็งงานแพทย์แผนไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ในการส่งผลงานR2R เรื่อง ผลของโปรแกรมการบริหารข้อเข่าร่วมกับการพอกสมุนไพรในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของระดับจังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นผลงานของนายสามารถ กล้าแข็งและนายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ซึ่งจะนำมาขยายผลลงสู่การปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อมต่อไป ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 11 – 12 กันยายน 2560   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับรางวัล การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 2 จาก นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2560และได้ร่วมกิจกรรมการจัดบู๊ทนิทรรศการผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว  ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี โดยนายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึกและทีมงาน ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานให้กับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการกันอย่างเนืองแน่น ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับรางวัล การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 จากท่านผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 ในงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2560ประกาศแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จากคณะกรรมการฯ โดยผลการประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ สามารถผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในทุกหมวด และมีคะแนนการประเมิน รพ.สต.ติดดาว สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 2   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560   นางสาวดรุณี  แขกเมือง ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นตัวแทนอำเภอทุ่งเสลี่ยม เข้ารับการอบรมทีมเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ เพื่อจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษโลก ณ โรงแรมราชาบุรี บูติก โฮเทล อ.เมือง จ.ตาก  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560   นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเบื้องต้นในการบริหารจัดการ และการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานปฐมในระดับปฐมภูมิ ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2560   คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  3อ 2ส ทั้งนี้ ทางอาจารย์ทางมหาวิทยาลัย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวการดูแลตนเองและคนในครอบครัวที่ยังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เพื่อให้มีสุขภาพดีหลีกเลี่ยงโรคเรื้อรัง และยังให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมาได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นโรคเรื้อรัง การใช้ยา วิธีการดูแลตนเอง เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังได้ตระหนักถึงโรคภัยใกล้ตัวอีกด้วย ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 28-30 สิงหาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทน รพ.สต.ดีเด่นระดับภาคเหนือ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำทีมโดยท่านมานิตย์ ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพ รพ.สต.เขาแก้วฯได้มีโอกาสต้อนรับ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานของ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม
 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ปี 2559 ซึ่งได้รับรางวัล รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นำทีมโดยนายมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพเขาแก้วฯ ดูภาพกิจกรรม
 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2 จัดนิทรรศการนำเสนอ รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต และรับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย นำทีมโดยนายมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม และทีมงานคุณภาพเขาแก้วฯ ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “R2R” จัดโดย สสอ.ทุ่งเสลี่ยม เพื่อพัฒนาการทำผลงานวิชาการจากการปฏิบัติบัติงานประจำ โดยหลังจากการรับความรู้จากวิทยากรแล้ว รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้นำเสนอโครงร่างงานวิจัย เรื่องการศึกษาผลของการใช้สมุนไพรรางจืดต่อการลดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในกลุ่ม อสม. รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ที่มีผลเลือดไม่ปลอดภัย โดยคุณบุญพิทักษ์  เรือนมูล เป็นผู้นำเสนอ  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 21-22 เมษายน 2559  รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 2 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นำโดย ผอ.รพ.สต.อัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก คุณผณิตา  ประวัง และคุณบุญพิทักษ์  เรือนมูล ซึ่งผลการนำเสนอได้รับรางวัลชมเชย ในผลงานวิชาการของระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 20 เมษายน 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ทีมหมครอบครัว จังหวัดสุโขทัย ปี 2559 และนำเสนอผลการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านเรื่องเล่า T.B.ที่เขาแก้วฯ โดยคุณอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และคุณดรุณี  แขกเมือง เจ้าพนักงานสาธารรสุขชุมชน เป็นกิจกรรมทีมหมอครอบครัว ที่ดำเนินการกำกับการกินยาผู้ป่วยวัณโรคโดยอสม.ด้วยระบบออนไลน์ ที่ประสบความเร็จในการกำกับการกินยาของผู้ป่วยวัณโรคเป็นอย่างดี  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 15-17 มีนาคม 2559   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายสามารถ  กล้าแข็ง แพทย์แผนไทย  พร้อมด้วยนางสาวฐิติมา  สุริยา นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านแสงสว่าง เป็นตัวแทนจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดโดยสำนักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโอกาสของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ที่ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นการพัฒนา รพ.สต.ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนากำลังคน การบริหารจัดการการเงินการคลัง การพัฒนาระบบข้อมูล การสร้างคุณค่าขององค์กร การพัฒนางานควบคุมป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มารับฟังความคิดเห็นทั้งหมดด้วยตนเอง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา รพ.สต.ต่อไป  ดูภาพกิจกรรม
Share Button