ภาพกิจกรรม รพ.สต.เขาแก้วฯ

ประมวลภาพกิจกรรมการทำงานของทีมงานคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพต่างๆในพื้นที่ สามารถเข้ารับชมได้ทางช่องทางนี้ คลิก เปิดดูกันได้เลยครับ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขสาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนางสาวกนกพร  พัดผล พยาบาลวิชาชีพ ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หลักเลี่ยงที่แออัด และล้างมือให้ถูกวิธี พร้อมกับสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลพิทยาโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รวมถึงตรวจสุขลักษณะของห้องเรียน ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ รี โดย น.ส.ธัญวลัย แผดศรี ปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แนะแนวทาง สถานประกอบการ ร้านเสริมสวย ร้านค้า ร้านอาหาร ในการเปิดร้านให้บริการ อย่างปลอดภัย ในชุมชน ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และการป้องกันการปฏิบัติตนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดย น.ส.ธัญวลัย แผดศรี ปลัดเทศบาลตำบลเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ประชุมชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านเกม แนวทางในการเปิดร้านให้บริการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 14 เมษายน 2563    เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจกลุ่มผู้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังอาการ กลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักกันตัว 14 วัน จำนวน 93 ราย คือผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด และประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อมอบไข่ไก่ ไว้อุปโภค ในช่วงเวลาดังกล่าว และให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้มีผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 2 เมษายน 2563   ผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ฯ นายพิทักษ์  อุตบัววงศ์ จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การปฏิบัติ ในการป้องกันให้กับคณะทำงาน ในการร่วมขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ /รพ.สต.บ้านสามหลัง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 25 มีนาคม 2563   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบุรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีฯ ในนามผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการตำบลทุกภาคส่วน / สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ทีม อสม. ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2563   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รพ.สต.บ้านสามหลัง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. ร่วมการประชุมหาแนวทาง พร้อมบันทึกข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมโครงการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 10 มีนาคม 2563   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ รพ.บางประกอก9 ได้​ทำการ x-ray ปอดโดยรถ x-ray mobile ให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1,125 คน ซึ่งได้เกินเป้าที่ตั้งไว้ ขอขอบคุณทีมงานคุณภาพ สสอ.ทุ่งเสลี่ยม รพ.สต.บ้านสามหลัง อสม.ทุกหมู่บ้าน ที่ทำให้การจัดการในวันนี้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 2-5 มีนาคม 2563   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ก่อนการปิดภาคเรียน โดยวิทยากร นางสาวกนกพร พัดผล พยาบาลวิชาชีพ  ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยาและโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2563 เป็นปีที่ 23 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย นายพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นางบุญสม  บัวหลวง สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม คณะกรรมการพัฒนารพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ คณะอสม. ชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 24-27 มกราคม 2563   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย  การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ 12 ระดับภาคเหนือ ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด ” สืบสานภูมิปัญญา รักษามรดกสมุนไพรไทย ” โดยได้ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวด เรื่อง คู่มือการบริหารข้อเข่าและการใช้ยาพอกสมุนไพรสด เพื่อบรรเทาอาการปวดข้อเข่า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โดยผู้นพเสนอผลงาน นายสามารถ กล้าแข็ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 6 มกราคม 2563   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทนระดับเขตสุขภาพที่ 2 เข้าร่วมการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นชมรมผู้สูงอายุด้านการแพทย์แผนไทย ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ จากผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ นำโดย นายสมพงษ์ ปลูกสร้าง ประธานศูนย์ฯ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมบูรณาการแพทย์แผนไทย และเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดย นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ ภายใต้สโลแกน “เฒ่าเมิน” ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 13 ธันวาคม 2562  เครื่องสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดบริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม  ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ  ออกให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการโรงพยาบาล โดยให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และรับรองความพิการของผู้ป่วย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  เครื่องสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดบริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม  ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ  ออกให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการโรงพยาบาล โดยให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และรับรองความพิการของผู้ป่วย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2562  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ร่วมจัดงานผ้าป่าชมรม อสม. อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยจัดงานทอดผ้าป่าในครั้งเพื่อนำเงินไปพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสามหลัง และชมรม อสม.ทุ่งเสลี่ยม  ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 30 กันยายน 2562  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ประเภท นวัตกรรมแพทย์แผนไทย ปี 2562  โดย ดร. นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมประกวด  ณ โรงแรมโรงแรมเทรเชอร์ สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 9-11 กันยายน 2562  ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสบุร์ ได้จัดโครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างของเกษตรกรและประชาชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เพื่อค้นหาเกษตรกรและประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้สารเคมีแก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างในชีวิตประจำวันต่อไป ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 28 สิงหาคม 2562  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ ซึงในพื้นที่จะมีเด็กเล็กที่มีฟันน้ำนมผุ โดยสาเหตุของโรคฟันผุส่วนใหญ่เกิดจากการแปรงฟันไม่ถูกวิธี พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง การขาดความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของครูผู้แลเด็กและผู้ปกครอง จึงส่งผลให้เกิดภาวะฟันผุขึ้นในฟันน้ำนมและส่งผลต่อภาวะฟันถาวรผุในอนาคต ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ ได้ให้บริการ และให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในเด็ก ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 12 สิงหาคม 2562  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 9 สิงหาคม 2562  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการบ๊ายบายขวดนม ลูกอม ขนมกรุ๊บกรอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทั้ 3 ศูนย์ (ศพด.วัดม่อนศรีสมบุรณาราม ,ศพด.วัดสามหลัง ,ศพด.บ้านใหม่ชัยมงคล) โดยได้ให้ความรู้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง เพื่อช่วยสร้างสุขนิสัย และการพัฒนาเป็นพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุ และทำให้เด็กมีสุขภาพกายดี และจิตใจแจ่มใส ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลียม จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562  กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ โดยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ เป็นเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยมีภาคีเครือข่าย รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และ รพ.สต.บ้านสามหลัง เข้าร้วมรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ พื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยฯในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดย ดร. นพ. ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่หน่วยบริการและผู้รับผิดชอบงาน ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเตรียมผลงานเข้าร่วมการประกวดพื้นที่ต้นแบบด้านการแพทย์แผนไทยฯ ระดับเขต-ภาค และ ประเทศ ในปี 2563 ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2562   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  ร่วมต้อนรับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมิน/นิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก และศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชัยมงคล ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562  เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้จัดการอบรมโครงการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รพ.สต. และมีการฝึกปฎิบัติร่วมด้วย โดยการฝึกปฎิบัติในครั้งนี้เพื่อให้ผู้รับริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการที่มีมาตรฐาน อย่างทันท่วงที โดยจะมีการจัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง   ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​เขา​แก้ว​ศรี​สมบูรณ์​ร่วมกับเทศบาลตำบล​เขา​แก้ว​ศรี​สมบูรณ์​โด​ยนาย​พิทักษ์​ อุต​บัว​วงศ์​ นายก​เทศมนตรี​ พร้อม​คณะบริหาร, สมาชิกสภา​เทศบาล, ​เจ้าหน้าที่​กอง​การศึกษา ​ ต้อนรับทีมงานฝ่ายทันตกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ลงประเมินศูนย์เด็กเล็กฟันดีระดับจังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไชยมงคล ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับรางวัลผู้บริหารสาธารณสุขที่มีผลงานดีเด่นและเปี่ยมคุณธรรม จากสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ในงานประชุมสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ปี 2562 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งเสลี่ยม ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 26 มีนาคม 2562  รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และกลุ่ม อสม. เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬา อสม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยปีนี้คณะกรรมการชมรม อสม.อ.ทุ่งเสลี่ยม จัดงานที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์ มีการจัดการเดินขบวนรณรงค์ด้านสุขภาพจาก โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) โดย รพ.สต.เขาแก้วฯได้นำเสนอ ขบวนในหัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 14 มีนาคม 2562  เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกตรวจสุขภาพปอดโดยใช้ รถ x-ray mobile ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงต่อโรควัณโรคปอดในเขตตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2562 เป็นปีที่ 22 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย นายพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นางบุญสม  บัวหลวง สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม คณะกรรมการพัฒนารพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ คณะอสม. ชมรมผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้า รพ.สต.เขาแก้วรีสมบูรณ์ และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด (พระ อสว.) ณ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ สิ่งของที่ได้รับบิณฑบาตร พระ อสว.จะนำไปมอบในการเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ในเขต อ.ทุ่งเสลี่ยม ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2562 คณะกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ที่ประกอบด้วยชุมชนสร้างสุข หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ และสถานบริการคุณภาพตามมาตรฐานงานสุขศึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงค์ นายกเทศมนตรี พร้อมปลัดณรงค์ ผันพักตร์ ปลัดเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่ คณะกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้า รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นำโดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะบริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยานในวันพ่อแห่งชาติ ออกกำลังกายภายในตำบล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันดินโลก ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ าคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เพื่อมอบให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ซึ่งประกอบด้วย Wheelchair 59 คัน และอุปกรณ์อื่นๆอีก 109 ชิ้น  โดยทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับสโมสรโรตารี่อุตรดิตถ์,สโมสรโรตารี่ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย,สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่, RICD Wheelchair Project , Wheels for the World ( Joni & Friends ),โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย,กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานผ้าป่าชมรม อสม. อำเภอทุ่งเสลี่ยม โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยมเป็นประธานในพิธี โดยได้รับยอดเงินผ้าป่าในครั้งนี้จำนวน 154,768 บาท เพื่อนำพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และชมรม อสม.ทุ่งเสลี่ยม ณ ลานหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคเครื่องโทรศัพท์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานงานแล้ว เพื่อนำไปเปลี่ยนให้เป็นทุนในการจัดซื้อหนังสือสำหรับเด็กนักเรียนยากไร้ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้วยการประชาสัมพันธ์รับบริจาคโทรศัพทฺช์เก่าจาก อสม.และประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อสม.และประชาชนที่มารับบริการเป็นอย่างดี ดูภาพกิจกรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2561  เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร อปท.อำเภอทุ่งเสลี่ยม และส่วนราชการ นำโดยท่านนายอำเภอจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจังหวัดสะอาด ตามการประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และคณะได้เข้าเยี่ยมชมรพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561   เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องสักการะ  ประดับตกแต่งธงชาติไทย ร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ประดับอาคารด้วยผ้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยมดูภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มิถุนายน 2561   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ จัดกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ จำนวน 222 ราย ได้แก่ 1) หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2) เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 3) ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หืด ไตวาย หลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) ผู้สูงอายุที่อายุ 65 ปีขึ้นไป 5) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ 7) โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (>100 กก./ BMI>35 kg/m²) ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 25 พฤษภาคม  2561   เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรงเรียน ผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมีพิธีมอบทรายเทมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลยายให้กับทุกหมู่บ้าน โดยท่านจริชาติ  นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยนายพิทักษ์  อุตบัววงศ์ รับมอบโดย อสม.แต่ละหมู่บ้าน สำหรับใช้ในการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคู่ไปกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันจะเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 20 เมษายน 2561   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นหน่วยคัดกรองตรวจจอประสาทตา สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ ของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้บริการในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ครอบคลุม 4 รพ.สต. คือ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รพ.สต.บ้านสามหลัง รพ.สต.บ้านท่าวิเศษ และ รพ.สต.บ้านแสงสว่าง  โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยมมาช่วยคัดกรอง เพื่อที่จะได้รับการรักษาต่อเนื่องโดยเร็ว ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 เมษายน 2561   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับมอบของบริจาคเพื่อใช้ในส่วนงานราชการจาก คุณสองเมือง จันต๊ะวงศ์ทา, คุณเรือนคำ จันต๊ะวงศ์ทา, คุณพนิดา จันต๊ะวงค์ทา และครอบครัว ได้บริจาคเป็นชุดคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะประมวลผล เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องสำรองไฟ พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ มูลค่ารวม 30,000 บาท สำหรับใช้ในการบริการประชาชนใน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทั้งนี้ ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนจึงขอขอบคุณมากค่ะ ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2561   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน และชาวชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุุ ในโครงการสืบสานงานประเพณีและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วสรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มีนาคม 2561    รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และกลุ่ม อสม. เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬา อสม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี โดยปีนี้คณะกรรมการชมรม อสม.อ.ทุ่งเสลี่ยม จัดงานที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์ มีการจัดการเดินขบวนรณรงค์ด้านสุขภาพจาก โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) โดย รพ.สต.เขาแก้วฯได้นำเสนอ ขบวนในหัวข้อ “งานแพทย์แผนไทย”
วันที่ 12 มีนาคม 2561    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ร่วมกับทางโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในชุมชน โดยดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ประชาชน และดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดยทาง รพ.สต.เขาแก้วฯ จะเน้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อค้นหาวัณโรครายใหม่ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สัมผัสที่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี  ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดังนี้ เพื่อการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ชุมชน ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดงานทำบุญประจำปี 2561 พร้อมกับทำพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทย และทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อระดมทุนในการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แผนไทยสำหรับอาคารหลังใหม่ที่ยังคลาดแคลน การก่อสร้างทางลาดเชื่อมระหว่างอาคารหลังเดิม และส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนก่อสร้างสนามเปตองและลานออกกำลังกายของผู้สูงอายุแทนของเดิมที่ถูกรื้อถอนขณะทำการก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย ท่านพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรี ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านกรีฑา ม่วงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ที่มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 22-26 มกราคม 2561   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เปิดบริการเป็นหน่วยคัดกรองตรวจจอประสาทตา สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และได้คัดกรองโรคตาต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม สำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 8 ธันวาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วฯ ให้การต้อนรับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะในการตรวจเยี่ยม รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2 และปลูกต้นการบูร ต้นไม้ประจำกระทรวงสาธารณสุข ขอบพระคุณท่านนายกพิทักษ์ อุตบัววงศ์ ที่ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการสนับสนุนที่ดีของหน่วยงาน ขอบคุณทีมงาน สสอ.ทุ่งเสลี่ยม และ อสม. ที่มาช่วยเตรียมงานกันอย่างแข็งขัน  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 5 ธันวาคม 2560   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ออกบูธขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้งานตลาดประชารัฐ “ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ลานคนเมืองทุ่งเสลี่ยม”   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2560   ทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วฯ ได้มีการคัดกรองโรคไม่ติดต่อ โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ 35- 74 ปี ตามหมู่บ้าน เพื่อติดตามผล และให้คำปรึกษาแก่ประชาชนให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2560   วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าทางสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ มหาศาลาวัดพิพัฒน์มงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 27 กันยายน 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน และกลุ่ม อสม. ช่วยกันปลูกดอกดาวเรืองริมถนน สายทุ่งเสลี่ยม-สวรรคโลก ตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีบูรณ์ ถึงบริเวณทางขึ้นวัดเขาแก้วชัยมงคล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 24 กันยายน 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และผู้ดูแลเด็ก ได้ออกตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไชยมงคล ด้วยเครื่องมือ DSPM  เพื่อประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ตามมาตรฐาน และยังให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก คัดกรองสุขภาพของเด็กในเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้รับเชิญจากโรงเรียนชัยมงคลพิทยา เป็นวิทยากรในการกิจกรรมอบรมโรงเรียนคุณธรรม ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ โทษของบุหรี่ ให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม โดยมี คุณกุลธิดา อิ่นแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข  เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 5 กันยายน 2560   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ร่วมทำบุญตานก๋วยสลากตามประเพณีชาวล้านนา ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล  นำทีมโดย นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพ รพ.สต.เขาแก้วฯ   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ออกหน่วยให้บริการงานอนามัยโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจช่องปาก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็กกลุ่มเป้าหมาย จากการดำเนินงานพบเด็กเป็นเหาจำนวนมาก จึงดำเนินการประสานทีมงาน อสม. ครูประจำชั้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วฯ ช่วยกันกำจัดเหาพร้อมกัน  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 24 สิงหาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม ในการขยายกลุ่มเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณื จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การฝึกจิตใจให้สงบลดความเครียด และได้มีการฝึกปฏิบัติการทำฤๅษีดัดตนเพื่อบริหารร่างกายอีกด้วย  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 สิงหาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  และจัดกิจกรรมการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม การดำเนินงานมีการจัดซื้อชุดตรวจพัฒนาการสำหรับให้แต่ละหมู่บ้านใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองเด็กกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังเชิญผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นอนุบาลในพื้นที่เข้ามารับความรู้เพื่อเฝ้าระวังเด็กนักเรียนต่อไป  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในประชาชน หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 และ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมเจาะเลือดตรวจระดับคลอรีนเอสเตอร์เรส ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเคมีตกค้างในชีวิตประจำวัน และการกำจัดสารพิษตกค้างในกระแสเลือดโดยการใช้สมุนไพรรางจืด และย่านาง   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 2 โดยมีการประเมิน 5 หมวด ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมรับการประเมิน เช่น เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม อสค. นักเรียน และผลการประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดในระดับเขต เป็นต้นแบบ รพ.สต.ติดดาวระดับเขตสุขภาพที่ 2  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการประเมิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวระดับเขต ปี 2560 และได้แนะนำเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม คือ น.ส.กุลธิดา อิ่นแก้ว แพทย์แผนไทย และ น.ส.รุ่งนภา สุริยะมณี ผู้ช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย ในครั้งนี่่ด้วย ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ในการตรวจประเมินสภาพความพิการของคนพิการ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มิถุนายน 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคฟันผุในช่องปากของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมจะเน้นทั้งเด็กนักเรียนชั้นปะถมศึกษา ผู้ปกครองชั้นอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี  เน้นการมีส่วนร่วม สอดแทรกไปกับความรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รู้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัว และยากอย่างที่คิดและเพื่อให้เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนตลอดจนผู้ใกล้ชิดต่อไป  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มิถุนายน 2560   ท่านมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ,สถานศึกษา,ชาวชุมชน ร่วมเดินขบวนรณรงค์โครงการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นประธานเปิดพิธี ณ ลานกีฬาวัดม่อนศรีสมบุรณาราม ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 9 มิถุนายน 2560   คณะกรรมการพัฒนาประเมิน รพ.สต.ติดดาวระดับจังหวัด ได้มาตรวจประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทนอำเภอทุ่งเสลี่ยมประเมิน รพ.สต.ติดดาว ปี 2560 ได้รับเกียรติจากท่านมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วย กลุ่มอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เครือข่ายภาคีสุขภาพ  และยังได้รับความร่วมมือจาก กลุ่ม อย.น้อย โรงเรียนชัยมงคลพิทยา ในการรับการประเมินในครั้งนี้ด้วย   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นำทีมโดยท่านมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม  พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยเน้นในงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560   รพ.สต.ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับประกาศเกียรติบัตรสถานบริการผ่านมาตรฐานการนวดไทย ระดับดีเยี่ยม จากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย   และร่วมแสดงความยินดีกับ รพ.สต. ที่มีผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยดีเด่นระดับจังหวัดดูภาพกิจกรรม
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบบริการของคลีนิกเบาหวาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเน้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือด 70 – 140 mg/dl ร้อยละ 80 ในการอบรมครั้งนี้เน้นถึงดูแลสุขภาพ ทั้งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การทำอารมณ์ให้แจ่มใส รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 24 เมษายน 2560   ท่านสสอ.ทุ่งเสลี่ยม ร่วมงานรดน้ำดำหัวและรับมอบห้องน้ำผู้สูงอายุผู้พิการ จากการสนับสนุนของ ท่านมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย  ท่านพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้ว ชมรมผู้สูงอายุเขาแก้วฯ และการระดมทุนผ้าป่างานทำบุญประจำปี รพ.สต.เขาแก้วฯ สำหรับบริการประชาชนและผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมที่ รพ.สต.   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 11 เมษายน 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อม สจ.มงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย และชาวชุมชน/ชมรมผู้สูงอายุ ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมเปิดป้ายศูนย์ผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.เขาแก้วสรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  ร่วมกับ รพ.สต.บ้านสามหลัง โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม สภ.ทุ่งเสลี่ยม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และอาสากู้ภัยเทพนิมิตร ร่วมดำเนินการจัดซ้อมแผนรับอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณทางแยกบ้านสามหลัง (หน้าหน่วยรักษาป่าไม้) ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย โดยได้จำลองเหตุการณ์อุบัติเหตุุรถโดยสารชนกับรถอีแต๋น มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก เพื่อร่วมซ้อมแผนปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชนช่วงเทศกาลสงกรานต์    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 20 มีนาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และกลุ่ม อสม. เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬา อสม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2560 โดยปีนี้คณะกรรมการชมรม อสม.อ.ทุ่งเสลี่ยม จัดงานที่โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมป์ มีการจัดการเดินขบวนรณรงค์ด้านสุขภาพจาก โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร) โดย รพ.สต.เขาแก้วฯได้นำเสนอ ขบวนในหัวข้องานส่งเสริมสุขภาพ    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มีนาคม 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะยาวที่บ้าน ได้ให้บริการที่นอนลมแก่ผู้ป่วย ถังออกซิเจนพร้อมกับอุปกรณ์ และให้ความรู้แก่ญาติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการป้องกันแผลกดทับ ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 11-17 มีนาคม 2560   เจ้าหน้าที่ และ อสม. รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ อสม.เขาแก้วฯ ยังให้คำแนะนำการเฝ้าระวัง และแจกทรายอะเบทให้กับชาวบ้านเพื่อป้องให้ละแวกบ้านที่รับผิดชอบ ไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกกับลูกหลานและคนในครอบครัว ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อมกับท่านมงคล ศรีอ่อน ประธานสภา อบจ.สุโขทัย ในการติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง และประเมินสภาวะสุขภาพ และค้นหาปัญหาในการดำเนินชีวิต ของผู้สูงอายุคนเขาแก้วฯ  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ จัดงานทำบุญประจำปี 2560 และทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนา รพ.สต. โดยนำเงินบริจาคที่ได้ มาสร้างห้องน้ำให้แก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเห็นควรว่ามีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่มาออกกำลังกาย และสะดวกต่อผู้ที่มาขอใช้บริการสถานที่ และได้รับเกียรติจากประธานสภา อบจ.สุโขทัย ท่านมงคล ศรีอ่อน ท่านพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรี ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านมานิตย์ ลอมศรีสกุลสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย      ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ร่วมกับทางเทศบาลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยวิถีไทย เพื่อส่งเสริมและดูแลผู้สูงวัยในตำบลเขาแก้วฯ ให้ม่ีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมี ทีม อสม.แพทย์แผนไทย เป็นผู้ร่วมกระบวนการในครั้งนี้ด้วย      ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 24-29 มกราคม 2560   ได้จัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผสมผสานภาคเหนือ ปี 2560  ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ โดย รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รับหน้าที่ประสานข้อมูลและจัดนิทรรศการการดำเนินงานเครือข่ายแพทย์แผนไทยเมืองพระร่วง และแพทย์แผนไทยเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการตรวจรักษาในคลินิกแพทย์แผนไทยแก่ผู้เข้าร่วมงาน     ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 16-20 มกราคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เปิดบริการเป็นหน่วยคัดกรองตรวจจอประสาทตา สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และได้คัดกรองโรคตาต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม สำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์     ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 27 ธันวาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมงานสาธารณสุขอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นำทีมโดยท่านมานิตย์  ลอมศรีกลุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม  พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.อีก 8 แห่ง ในอำเภออทุ่งเสลี่ยม ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน พร้อมกับการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอ    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 22 ธันวาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา นำทีมโดยท่านมานิตย์  ลอมศรีกลุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมงานสาธารณสุขอำเภอบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก นำทีมโดยท่านมานิตย์  ลอมศรีกลุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559   เวลา 07.30 น. เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ออกตรวจสุขภาพพระภิกษุ-สามเณร เบื้องต้นโดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดดัชนีมวลกาย วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต/ชีพจร ตรวจเลือด ตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจวัดสายตา ถวายคำแนะนำเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม รวมทั้งถวายคำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองและโรคต่างๆ โดยอาศัยหลัก 3อ อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับทีมงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาดูงาน วิธีการดำเนินงานพัฒนางานด้านสาธารณสุข นำทีมโดยคุณสายพิณ  ศิรินวล  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับทีมงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาดูงาน วิธีการดำเนินงานพัฒนางานด้านสาธารณสุข นำทีมโดยคุณกรีฑา ม่วงทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 18 ตุลาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับทีมงานสาธารณสุขอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาดูงาน วิธีการดำเนินงานพัฒนางานด้านสาธารณสุข นำทีมโดยคุณกรีฑา ม่วงทอง ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมชมดูบริเวณอาคาร สถานที่ทั้งภายนอกและภายใน    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 11 ตุลาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับทีมงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อศึกษาดูงาน วิธีการดำเนินงานพัฒนางานด้านสาธารณสุข นำทีมโดยคุณกรีฑา ม่วงทอง, คุณสายพิณ  ศิรินวล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 7 ตุลาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้มีการจัดเตรียมความพร้อม เครือข่าย อสม.แพทย์แผนไทย เพื่อการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุระยะยาว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยได้จิตอาสาจาก นายสามารถ กล้าแข็ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ให้ความรู้ กับ อสม. ในการทำสมุนไพรพอกหัวเข่า เพื่อดูแลผู้สูงอายุของคนเขาแก้วฯ    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทีมงานสาธารณสุขอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นำทีมโดยท่านมานิตย์  ลอมศรีกลุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว และงานด้านการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 สิงหาคม 2559   คณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ ได้มาตรวจประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทน รพ.สต.ดีเด่นระดับภาคเหนือ  โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่านนายแพทย์บริรักษ์  ลัภนกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่านมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านจิรชาติ  นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านนายกพิทักษ์  อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านสมพงษ์  กันทะวงศ์ และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เช่น เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ กองทุนสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ชมรมผู้สูงายุเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก กลุ่มผู้นำชุมชนคนเขาแก้วฯรักสุขภาพ กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว กลุ่มเครือข่ายงานแพทย์แผนไทย กลุ่มเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ    ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 12 สิงหาคม 2559   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยพิธีลงนามถวายพระพรชัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย   ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 11 สิงหาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นพื้นที่ในการต้อนรับทีมเยี่ยมเสริมพลังเครือข่ายสุขภาพอำเภอจากทีมอำเภอกงไกรลาศ นำทีมโดยท่านมานิตย์  ลอมศรีกลุล และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ได้ให้การต้อนรับ และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีกิจกรรมเด่นในเรื่องตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว งานการแพทย์แผนไทยที่มีเครือข่ายชุมชนร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 10 สิงหาคม 2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดงานทอดผ้าป่าตำบลนมแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำในทุกปีเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมด้วยรทำพิธีจุดเทียนถวายพระพรเพื่อน้อมรำลึกนพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อแม่หลวงของชาวไทย โดยมีท่านจิรชาติ  นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรครอบครัวหนูน้อยนมแม่ ท่านนายกพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป มาร่วมทำพิธี ณ ลานสวนสุขภาพ ของ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์      ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 4 สิงหาคม 2559  คณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับภาค ได้มาตรวจประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทน รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2  โดยมีท่านนายแพทย์บริรักษ์  ลัภนกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่านจิรชาติ  นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านปราณี เตียวตระกูล รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านสมพงษ์  กันทะวงศ์ และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เช่น เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ กองทุนสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ชมรมผู้สูงายุเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก กลุ่มผู้นำชุมชนคนเขาแก้วฯรักสุขภาพ กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2559  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล  นำทีมโดย นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพ รพ.สต.เขาแก้วฯ ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559   นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรในชุมชน ในโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ซึ่งมีนายสามารถ กล้าแข็ง แพทย์แผนไทย รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นผู้ดำเนินโครงการและสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับการผลิตลูกประคบสมุนไพรเพื่อใช้ในการบำบัดและรักษาโรค โดยสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 16 มิถุนายน  2559   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2  นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ และทีมงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ได้เข้าเยี่ยมชม รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยมีท่านนายแพทย์บริรักษ์  ลัภนกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่าน ดร.ภก.   วีรพงษ์ ภูมิประพัทธ์ นายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก และทีมงานคุณภาพ รพ.สต.เขาแก้วฯ ให้การต้อนรับพร้อมกับทีมงาน ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มิถุนายน  2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  โดยมีท่านนายแพทย์บริรักษ์  ลัภนกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่านจิรชาติ  นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านพิทักษ์  อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านสมพงษ์  กันทะวงศ์ และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เช่น เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ กองทุนสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ชมรมผู้สูงายุเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก กลุ่มผู้นำชุมชนคนเขาแก้วฯรักสุขภาพ กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 30 พฤษภาคม  2559   ทีมงาน อสม.นมแม่ และ อสม.ส่งเสริมพัฒนาการ ทบทวนความรู้การตรวจและส่งเสริมพัฒนาการ ก่อนออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอดร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เพื่อติดตามดูแลมารดา และทารกหลังคลอดตามเกณฑ์ ในการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การส่งเสริมพัฒนาการทารก การสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรค และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอื่นๆ เป็นกิจกรรมที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ร่วมการดำเนินงานกับชุมชนกันมาอย่างต่อเนื่อง ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 พฤษภาคม  2559   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นพื้นที่รับการตรวจประเมินเภสัชปฐมภูมิ จากตัวแทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำทีมโดย ดร.ภก.วีรพงษ์ ภูมิประพัทธ์ ติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมในหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์สามารถดำเนินการผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกด้าน ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559  คณะกรรมการพัฒนาประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ได้มาตรวจประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทนอำเภอทุ่งเสลี่ยมประกวด รพ.สต.ดีเด่นปี 2559 ได้รับเกียรติจากท่านมานิตย์  ลอมศรีสกุล สสอ.ทุ่งเสลี่ยม ท่านพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านสมพงษ์  กันทะวงศ์ กำนันตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ พร้อมด้วย คณะอสม. กลุ่มผู้สูงอายุ เครือข่ายภาคีสุขภาพให้การต้อนรับ และยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนชัยมงคลพิทยา กองทุนสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชมรมผู้สูงอายุเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และกลุ่มผู้นำชุมชนคนเขาแก้วฯรักสุขภาพจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านสุขภาพด้วย  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 27 เมษายน 2559  กิจกรรมประชุม คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และการนำเสนอผลการดำเนินงานของ รพ.สต.เขาแก้วฯ รอบ 6 เดือน มีกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จาก ภาคเครือข่ายด้านสุขภาพ ได้แก่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาแก้วฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียน ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 12  เมษายน  2559รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เป็นสถานที่จัดงานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ โดยเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ มีกิจกรรมการแสดงของผู้สูงอายุจากแต่ละหมู่บ้านมีกิจกรรมการประกวดเทพีสงกรานต์สูงวัย การแข่งขันหัวเราะ และการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่น ดูภาพกิจกรรม

นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดมหกรรมสุขภาพของกองทุนสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยเป็นการสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนสุขภาพตำบลฯ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณกลุ่มต่างๆจัดโครงการด้านสุขภาพอนามัย โดยได้รับเกียรติจากท่านพิทักษ์  อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วสรีสมบูรณ์ คุณสายพิณ  ศิรินวล ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม และ คุณเจริญ  เทียนบุตร หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.ทุ่งเสลี่ยม เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มีนาคม 2559รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และกลุ่ม อสม. เข้าร่วมกิจกรรมงานกีฬา อสม. เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2559 โดยปีนี้คณะกรรมการชมรม อสม.อ.ทุ่งเสลี่ยม จัดงานที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม มีการจัดการเดินขบวนรณรงค์ด้านสุขภาพจาก รพ.สต. และ รพ.ทุ่งเสลี่ยม โดย รพ.สต.เขาแก้วฯได้นำเสนอ ขบวนการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อ ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 21-25 มีนาคม 2559รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เปิดบริการเป็นหน่วยคัดกรองตรวจจอประสาทตา สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และคัดกรองต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุ ของเครือข่าย บริการสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้บริการในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ครอบคลุม 4 รพ.สต. คือ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รพ.สต.บ้านสามหลัง รพ.สต.บ้านท่าวิเศษ และ รพ.สต.บ้านแสงสว่าง ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559  รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เปิดบริการเป็นหน่วยคัดกรองตรวจจอประสาทตา สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และคัดกรองต้อกระจกสำหรับผู้สูงอายุ ของเครือข่าย บริการสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม ให้บริการในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ และ ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล ครอบคลุม 4 รพ.สต. คือ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ รพ.สต.บ้านสามหลัง รพ.สต.บ้านท่าวิเศษ และ รพ.สต.บ้านแสงสว่าง  ดูภาพกิจกรรม
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ จัดงานทำบุญประจำปี 2559 และทอดผ้าป่าสามัคคีพัฒนา รพ.สต. โดยนำเงินบริจาคที่ได้ มาปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีรั้วรอบ รพ.สต. ซึ่งชำรุดเสียหาย และได้รับเกียรติจากท่านพิทักษ์ อุตบัวงศ์ นายกเทศมนตรี ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านมานิตย์ ลอมศรีสกุลสาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม แขกผู้มีเกียรติ ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วย  ดูภาพกิจกรรม
Share Button