วันที่ 21-22 เมษายน 2559 ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 2

                     รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเขตบริการสุขภาพที่ 2 ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัด พิษณุโลกงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยงของผลเลือดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยคุณผณิตา  ประวัง และคุณบุญพิทักษ์  เรือนมูล ได้รับรางวัลชมเชยสาขางานวิจัยในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

 

Share Button