11-13 กรกฎาคม 2561 ประชุมวิชาการสาธารณสุข ภาคเหนือ

                 นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคเหนือ โดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ และได้เข้าประกวดผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ เรื่อง ผลของโปแกรมการบริหารข้อเข่าร่วมกับการพอกสมุนไพรในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะเริ่มต้น ผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย และได้รับฟังการบรรยายสู่ทศวรรตแห่งการพัฒนา การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคต อันจะนำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิในพื้นที่ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ต่อไป

Share Button