11-17 มีนาคม 2560 อสม.รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก

           เจ้าหน้าที่ และ อสม. รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ อสม.เขาแก้วฯ ยังให้คำแนะนำการเฝ้าระวัง และแจกทรายอะเบทให้กับชาวบ้านเพื่อป้องให้ละแวกบ้านที่รับผิดชอบ ไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกกับลูกหลานและคนไนครอบครัว

Share Button