11-12 กรกฎาคม 2562 พิธีมอบเกียรติบัตรอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์

                   วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 กรมอนามัยโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรอำเภออนามัยการเจริญพันธ์ โดยสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย  ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย ได้คัดเลือกองค์กรปกครองส้วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ฯ เป็นเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยมีภาคีเครือข่าย รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และ รพ.สต.บ้านสามหลัง เข้าร้วมรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย

Share Button