12 มีนาคม 2561 การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรค

                 วันที่ 12 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ร่วมกับทางโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคในชุมชน โดยดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ประชาชน และดำเนินการค้นหากลุ่มเสี่ยงวัณโรค โดยทาง รพ.สต.เขาแก้วฯ จะเน้นกลุ่มเป้าหมายเพื่อค้นหาวัณโรครายใหม่ เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สัมผัสที่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค บุคลากรทางสาธารณสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี  ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดังนี้ เพื่อการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคในพื้นที่ชุมชน

 

Share Button