12 – 30 มิถุนายน 2560 อบรม ผบต. รุ่นที่ 27 วพบ.พุทธชินราช

               นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27 ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะเบื้องต้นในการบริหารจัดการ และการบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เสริมสร้างเครือข่ายในการทำงานปฐมในระดับปฐมภูมิ

Share Button