13-14 มิถุนายน 2562 อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)

                     วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้จัดการอบรมโครงการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น เพื่อฟื้นฟูความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รพ.สต. และมีการฝึกปฎิบัติร่วมด้วย โดยการฝึกปฎิบัติในครั้งนี้เพื่อให้ผู้รับริการที่เจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบัติเหตุได้รับบริการที่มีมาตรฐาน อย่างทันท่วงที โดยจะมีการจัดอบรม ปีละ 1 ครั้ง  

Share Button