14 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยวิถีไทย

                 รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ร่วมกับทางเทศบาลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยด้วยวิถีไทย เพื่อส่งเสริมและดูแลผู้สูงวัยในตำบลเขาแก้วฯ ให้ม่ีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมี ทีม อสม.แพทย์แผนไทย เป็นผู้ร่วมกระบวนการในครั้งนี้ด้วย 

Share Button