14 มีนาคม 2562 ตรวจสุขภาพปอดในผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงต่อโรควัณโรคปอด

                         วันที่ 14 มีนาคม 2562 เครือข่ายสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยมได้ออกปฏิบัติงานเชิงรุกตรวจสุขภาพปอดโดยใช้ รถ x-ray mobile ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงต่อโรควัณโรคปอดในเขตตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 

Share Button