15-16 สิงหาคม 2560 เจาะสารพิษตกค้างและการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีตกค้าง

                      วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2560   รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในประชาชน หมู่ที่ 1,2,3,4,8,9 และ 11 ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ซึ่งมีกิจกรรมเจาะเลือดตรวจระดับคลอรีนเอสเตอร์เรส ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสารเคมีตกค้างในชีวิตประจำวัน และการกำจัดสารพิษตกค้างในกระแสเลือดโดยการใช้สมุนไพรรางจืด และย่านา

Share Button