16-20 มกราคม 2560 ตรวจตาผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.เขาแก้วฯ

             รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เปิดบริการเป็นหน่วยคัดกรองตรวจจอประสาทตา สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และได้คัดกรองโรคตาต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม สำหรับผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

Share Button