17 มีนาคม 2560 การติดตามดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะยาวที่บ้าน

               เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะยาวที่บ้าน ได้ให้บริการที่นอนลมแก่ผู้ป่วย ถังออกซเจนพร้อมกับอุปกรณ์ และให้ความรู้แก่ญาติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง และการป้องกันแผลกดทับ

Share Button