17 สิงหาคม 2559 ประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ

                    คณะกรรมการประเมินคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับประเทศ ได้มาตรวจประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ตัวแทน รพ.สต.ดีเด่นระดับภาคเหนือ  โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่านนายแพทย์บริรักษ์  ลัภนกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ท่านมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านจิรชาติ  นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม ท่านนายกพิทักษ์  อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ท่านสมพงษ์  กันทะวงศ์ และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ ให้การต้อนรับ และมีการจัดนิทรรศการการแสดงผลการดำเนินงานของเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เช่น เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ กองทุนสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ชมรมผู้สูงายุเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรงเรียนชัยมงคลพิทยา โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก กลุ่มผู้นำชุมชนคนเขาแก้วฯรักสุขภาพ กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว กลุ่มเครือข่ายงานแพทย์แผนไทย กลุ่มเครือข่ายระบบสุขภาพอำเภอ

Share Button