17 สิงหาคม 2560 อบรมการตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5ปี

              รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก 0 – 5 ปี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี  และจัดกิจกรรมการตรวจและส่งเสริมพัฒนาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม การดำเนินงานมีการจัดซื้อชุดตรวจพัฒนาการสำหรับให้แต่ละหมู่บ้านใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจคัดกรองเด็กกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น นอกจากนี้ ยังเชิญผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชั้นอนุบาลในพื้นที่เข้ามารับความรู้เพื่อเฝ้าระวังเด็กนักเรียนต่อไป

Share Button