17-19 พค. 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “R2R”

         รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย “R2R” จัดโดย สสอ.ทุ่งเสลี่ยม เพื่อพัฒนาการทำผลงานวิชาการจากการปฏิบัติบัติงานประจำ โดยหลังจากการรับความรู้จากวิทยากรแล้ว รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้นำเสนอโครงร่างงานวิจัย เรื่องการศึกษาผลของการใช้สมุนไพรรางจืดต่อการลดระดับสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดในกลุ่ม อสม. รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ที่มีผลเลือดไม่ปลอดภัย โดยคุณบุญพิทักษ์  เรือนมูล เป็นผู้นำเสนอ

 

Share Button