19-21 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)

                    คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ จัดบริการวิชาการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  3อ 2ส คือ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การออกกำลังกายที่ได้ผล การควบคุมอารมณ์ จัดการความเครียด  การลด ละ เลิกการสูบบหรี่และดื่มสุรา ทั้งนี้ คณะทีมวิทบยากรยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวการดูแลตนเองและคนในครอบครัวที่ยังไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เพื่อให้มีสุขภาพดีหลีกเลี่ยงโรคเรื้อรัง และยังให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานมาได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นโรคเรื้อรัง การใช้ยา วิธีการดูแลตนเอง เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้เป็นโรคเรื้อรังได้ตระหนักถึงโรคภัยใกล้ตัวอีกด้วย

Share Button