2 เมษายน 2563 กิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                    วันที่ 2 เมษายน 2563 นายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ในนามผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ฯ เป็นจัดกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้ความรู้ คำแนะนำ การปฏิบัติ ในการป้องกันให้กับคณะทำงาน ในการร่วมขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ /รพ.สต.บ้านสามหลัง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 

Share Button