2-5 มีนาคม 2563 การให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับนักเรียน

                           วันที่ 2-5 มีนาคม 2563  เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายอัศวิน ลิ้มฤกษ์ลำรึก ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการป้องกันเด็กจมน้ำ ก่อนการปิดภาคเรียน โดยวิทยากร นางสาวกนกพร พัดผล พยาบาลวิชาชีพ  ณ โรงเรียนชัยมงคลพิทยาและโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 

Share Button