21-22 สิงหาคม 2560 รับโล่ รพ.สต.ติดดาวระดับเขต 2

            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เข้ารับรางวัล การประเมิน รพ.สต.ติดดาว ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 จากท่านผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 2 ในงานประชุมสรุปผลการดำเนินงานปี 2560ประกาศแผนยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 2 โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จากคณะกรรมการฯ โดยผลการประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ สามารถผ่านการประเมินตามเกณฑ์ในทุกหมวด และมีคะแนนการประเมิน รพ.สต.ติดดาว สูงสุดในเขตสุขภาพที่ 2

Share Button