23 พฤษภาคม 2560 อบรมการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบมีส่วนร่วม

                     วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  เจ้าหน้าที่ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อระบบบริการของคลีนิกเบาหวาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมชองชุมชนในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และเน้นในผู้ป่วยโรคเบาหวานให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือด 70 – 140 mg/dl ร้อยละ 80 ในการอบรมครั้งนี้เน้นถึงดูแลสุขภาพ ทั้งการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การทำอารมณ์ให้แจ่มใจ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

 

Share Button