23-24 กรกฎาคม 2561 ประกวดตำบลจัดการสุขภาพ ระดับภาคเหนือ จ.น่าน

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์และเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพระดับภาคเหนือ จากผลการดำเนินงานและการนำเสนอผลงานการจัดการด้านสุขภาพของประชาชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ที่โดดเด่น ในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ การจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการจัดการขยะในชุมชน  ซึ่งมีระบบจัดการสุขภาพด้วยวิถีคนเขาแก้วฯ และการทำงานเป็นทีม

 

Share Button