24 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วฯ ตรวจพัฒนาการเด็กใน ศพด. บ้านใหม่ไชยมงคล

                        เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วฯ ร่วมกับทางเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไชยมงคล พร้อมเครื่องมือ DSPM  ตรวจฟัน และพัฒนาการด้านต่างๆ เพื่อคัดกรองสุขภาพของเด็กในเบื้องต้น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที

 

Share Button