24 มิถุนายน 2560 อบรมการส่งเสริมป้องกันเด็กปฐมวัยฟันดี

                 วันที่ 23 มิถุนายน 2560   เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมและป้องกันการเกิดโรคฟันผุในช่องปากของเด็กปฐมวัย โดยกิจกรรมจะเน้นทั้งเด็กนักเรียนชั้นปะถมศึกษา ผู้ปกครองชั้นอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพช่องปาก รวมถึงการแปรงฟันได้อย่างถูกวิธี  เน้นการมีส่วนร่วม สอดแทรกไปกับความรู้ต่างๆ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รู้ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัว และยากอย่างที่คิดและเพื่อให้เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปเผยแพร่ยังกลุ่มเพื่อนตลอดจนผู้ใกล้ชิดต่อไป

 

Share Button