24 สิงหาคม 2560 อบรมเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

                         รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม ในการขยายกลุ่มเครือข่ายการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณื จำนวน 7 หมู่บ้าน โดยมีการจัดอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพในเรื่องการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย การฝึกจิตใจให้สงบลดความเครียด และได้มีการฝึกปฏิบัติการทำฤๅษีดัดตนเพื่อบริหารร่างกายอีกด้วย

Share Button