25 พค. 2561 รณรงค์ไข้เลือดออก ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

                เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรงเรียน ผู้นำชุมชน อสม. รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และมีพิธีมอบทรายเทมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลยายให้กับทุกหมู่บ้าน โดยท่านจริชาติ  นาคสวัสดิ์ นายอำเภอทุ่งเสลี่ยม พร้อมด้วยนายพิทักษ์  อุตบัววงศ์ รับมอบโดย อสม.แต่ละหมู่บ้าน สำหรับใช้ในการควบคุมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ควบคู่ไปกับการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันจะเป็นการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

Share Button