25 มีนาคม 2563 ขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

                        วันที่ 25 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบุรณ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายพิทักษ์ อุตบัววงศ์ นายกเทศมนตรีฯ ในนามผู้บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการตำบลทุกภาคส่วน / สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม ทีม อสม. ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนแนวทางปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

 

Share Button