25-27 กรกฎาคม 2559 งานประชุมวิชาการระดับภาค

             รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ปี 2559 ซึ่งได้รับรางวัล รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวตกรรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นำทีมโดยนายมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม นายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ผอ.รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ และทีมงานคุณภาพเขาแก้วฯ

 

Share Button