27 กค. 2560 รพ.สต.เขาแก้วฯ รับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2

                รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ เป็นตัวแทนของจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการประเมิน รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 2 ซึ่งเป็นคณะกรรมการจากสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 2 โดยมีการประเมิน 5 หมวด ได้แก่ บริหารดี ประสานงานดีภาคีมีส่วนร่วม บุคลากรดี บริการดี ประชาชนสุขภาพดี โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมรับการประเมิน เช่น เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่ม อสค. นักเรียน และผลการประเมิน รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดในระดับเขต เป็นต้นแบบ รพ.สต.ติดดาวระดับเขตสุขภาพที่ 2

Share Button