27 มิถุนายน 2562 ประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

              วันที่ 27 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์  ร่วมต้อนรับกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ประเมิน/นิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก และศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ชัยมงคล

Share Button