28 สิงหาคม 2562 ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กอายุ 0-5 ปี

                      วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ได้ให้บริการเคลือบฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 0-5 ปี ในเขตรับผิดชอบ ซึงในพื้นที่จะมีเด็กเล็กที่มีฟันน้ำนมผุ โดยสาเหตุของโรคฟันผุส่วนใหญ่เกิดจากการแปรงฟันไม่ถูกวิธี พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง การขาดความรู้เกี่ยวกับทันตสุขภาพของครูผู้แลเด็กและผู้ปกครอง จึงส่งผลให้เกิดภาวะฟันผุขึ้นในฟันน้ำนมและส่งผลต่อภาวะฟันถาวรผุในอนาคต ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ ได้ให้บริการ และให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการเกิดฟันผุในเด็ก

Share Button