28-30 มิถุนายน 2559

              รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์  เข้าร่วมงานประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เขตสุขภาพที่ 2 จัดนิทรรศการนำเสนอ รพ.สต.ดีเด่นระดับเขต และรับโล่รางวัลชนะเลิศการประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 2 ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย นำทีมโดยนายมานิตย์  ลอมศรีสกุล สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม และทีมงานคุณภาพเขาแก้วฯ

Share Button