3-4 กรกฎาคม 2561ประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่ 2

                 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์และเครือข่ายสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ตำบลจัดการสุขภาพระดับเขตสุขภาพที่ 2 และร่วมเสวนาผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวแบบบูรณาการ การจัดการกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงโดยชุมชนมีส่วนร่วม และการจัดการขยะในชุมชน  ซึ่งมีระบบจัดการสุขภาพด้วยวิถีคนเขาแก้วฯ และการทำงานเป็นทีม

Share Button