14 เมษายน 2563 ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักกันตัว จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                     วันที่ 14 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หน่วยงานส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมงาน อสม. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจกลุ่มผู้อยู่ระหว่างเฝ้าระวังอาการ กลุ่มเสี่ยงที่ถูกกักกันตัว 14 วัน จำนวน 93 ราย คือผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด และประเทศกลุ่มเสี่ยง เพื่อมอบไข่ไก่ ไว้อุปโภค ในช่วงเวลาดังกล่าว และให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้มีผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ 
Share Button