5 ธันวาคม 2560 ตลาดประชารัฐ อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

                     วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ออกบูธขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้งานตลาดประชารัฐ “ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ลานคนเมืองทุ่งเสลี่ยม”

Share Button