17 พฤษภาคม 2561 ประกวด R2R แพทย์แผนไทย ระดับจังหวัดสุโขทัย

               โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนายสามารถ  กล้าแข็งงานแพทย์แผนไทย เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย ในการส่งผลงานR2R เรื่อง ผลของโปรแกรมการบริหารข้อเข่าร่วมกับการพอกสมุนไพรในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้น โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของระดับจังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาดังกล่าวเป็นผลงานของนายสามารถ กล้าแข็งและนายอัศวิน  ลิ้มฤกษ์ลำรึก ซึ่งจะนำมาขยายผลลงสู่การปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่มีข้อเข่าเสื่อมต่อไป

Share Button