8 พฤศจิกายน 2562 แพทย์ลงตรวจที่ รพ.สต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

                       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เครื่องสุขภาพอำเภอทุ่งเสลี่ยม จัดบริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม  ประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพ  ออกให้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการโรงพยาบาล โดยให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง และรับรองความพิการของผู้ป่วย

Share Button