9 กรกฎาคม 2563 ให้ความรู้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียนสถานศึกษา

                     วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่ รพ.สต.เขสาแก้วศรีสมบูรณ์ โดยนางสาวกนกพร  พัดผล พยาบาลวิชาชีพ ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง หลักเลี่ยงที่แออัด และล้างมือให้ถูกวิธี พร้อมกับสาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้กับนักเรียนโรงเรียนชัยมงคลพิทยาโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รวมถึงตรวจสุขลักษณะของห้องเรียน

 

Share Button