9 – 11 กันยายน 2562 โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างของเกษตรกรและประชาชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์

                      วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแก้วศรีสบุร์ ได้จัดโครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างของเกษตรกรและประชาชนตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ เพื่อค้นหาเกษตรกรและประชากรกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้สารเคมีแก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อป้องกันสารเคมีตกค้างในชีวิตประจำวันต่อไป

 

Share Button